Fritagelser og forsømmelser

Ved fritagelse for undervisning i indtil 5 skoledage: henvendelse til klasselæreren

Ved fritagelse i mere end 5 skoledage: henvendelse til skoleinspektøren (brug kontaktbogen)

 

KRISTENDOMSKUNDSKAB

Folkeskolelovens § 6 siger:

"Kristendomsundervisningens centrale kundskabsom­råde er den danske folkekirkes evangelisk-lut­herske kristen­dom. På de ældste klassetrin skal undervisningen tillige omfatte fremmede religioner og andre livsanskuelser.

Stk.2. Et barn skal efter anmodning fritages for at deltage i undervisningen i kristendomskund­skab, når forældremyndig­hedens indehaver skrift­ligt over for skolens leder erklærer selv at ville sørge for barnets religions­undervisning. Fritagelse kan normalt kun ske fra be­gyndelsen af et skoleår. Er barnet fyldt 15 år, kan frita­gelse kun ske med barnets samtykke."

Skema fås på skolens kontor.

 

IDRÆT

Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet i for­bindelse med sygdom, fritages for idræt én uge ad gangen, dog højst i 4 sammen­hængende uger.

Fritagelse ud over 4 uger kræver lægeerklæring.

Fritages man enkelte timer, skal man overvære undervisningen.

 

IDRÆT I ØVRIGT

Såvel forældre som lærere kan ofte være i tvivl om, hvornår det er rimeligt, at elever kan blive fritaget for idrætstimer og badning efter timerne.

Nedenstående retningslinier vil blive fulgt:

Fodsvamp: 

Ingen grund til fritagelse. Lidelsen skal natur­ligvis under behandling, og den pågældende bør anvende gym­nastiksko og badetøfler.

Fodvorter:

Fodvorter (ikke åbne) giver ingen grund til frita­gelse, men henvendelse til egen læge bør straks finde sted. Gymnastiksko og badetøfler skal benyttes, indtil lægebehandlingen er afsluttet.

Menses: 

Pigernes månedlige menstruation giver i de fleste til­fælde ingen grund til fritagelse for idræt og det efter­følgende bad. Hvis den på­gældende ikke ønsker badning samtidig med de øvrige, kan læreren f.eks. give 5 minut­ter ekstra tid hertil, før de øvrige går til om­klædning. Forældre kan således kun forlange pigen fritaget for idræt i ekstreme tilfælde og kun for en enkelt gang. Kræves en total fritagelse i mense­sperioderne må lægeer­klæring indhentes.

Forkølelse: 

Almindelig forkølelse betinger ikke umiddelbart fritagel­se for idræt med efterfølgende bad. Med hensyn til svømning er problemet større, idet skole­lægen her på­peger, at en del elever ikke kan tåle den stærke afkøling og eventuelt vådt hår, og at det ofte kan give problemer med hals og ører, hvorfor forkølelse berettiger til fritagelse for svømning, når besked fra hjemmet gives i meddelelsesbogen.

 

NB:

Elever kan altså normalt ikke fritages for badning alene efter idrætstimer, idet badningen indgår som et fast og naturligt led i disse timer.