Princip for holddannelse

Al undervisning på Stjernevejskolen foregår i væsentlig omfang med udgangspunkt i stamklasserne i alle fag.

  • Den daglige undervisning kan af praktiske og pædagogiske grunde organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af årgang
  • I såvel den almindelige undervisning som den forebyggende specialpædagogiske støtte, medtænkes mulighederne for at etablere holddannelse
  • Holddannelse kan ske af pædagogiske, praktiske og sociale grunde eller på grundlag af den løbende evaluering af elevernes behov
  • Holddannelsen foretages altid på baggrund af den løbende vurdering af elevens udbytte af undervisningen og elevernes forskellige behov
  • Bidrager til elevernes kreative, musiske og innovative udvikling og nysgerrighed

Kriterier for holddannelse kan være: engagement, fagligt niveau, interesser, køn, klassestørrelse, motivation, sociale fællesskaber, læringsstile, frit elev valg , ……

Holddannelse kan være formålstjenlig

  • i arbejdet med klassedannelsen, i børnehaveklassen
  • i flexuger/blokdage
  • i praktisk/musiske fag
  • i arbejdet med niveaudeling, via parallellægning af lektioner
  • som led i en koordineret indsats med resurseteamet*

Der kan i forbindelse med skoleåret tildeles resurser til holddannelse til de klasser og de fag, der har de største praktiske og pædagogiske behov for holddannelse.

Der skal løbende tages stilling til brugen af holddannelse på skolen – flere gange i løbet af skoleåret.

Konkret beslutning om brug af holddannelse, sker under ansvar over for skolens leder og skal være inden for ovenstående principper.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 24. oktober 2015

 

*Resurseteamet: et team bestående af lærere med særlig fokus på indlæring hos elever. Resurselærerne støtter op omkring elever med forskellige faglige og/eller sociale vanskeligheder. Teamet prioriterer hvert halve år/hvert kvartal - i samråd med ledelsen - hvilke elever der kan tilbydes mere intensiv undervisning eller ekstra støtte i klassen i en periode. Mange af resurseteamets resurser lægges i morgenbåndet og/eller lektiecafetiden.