Princip for lejrskoler og ekskursioner

Ekskursioner.

Alle udgifter i forbindelse med ekskursioner afholdes af skolen
Ved budgetlægningen tildeles de årgange, der skal arrangere ekskursioner et rammebeløb til formålet.
Ekskursioner er éndagsture og en obligatorisk del af undervisningen
Formål:

  • at eleverne i forbindelse med den daglige undervisning får virkelighedsnære oplevelser og erfaringer
  • at eleverne i forbindelse med den daglige undervisning ser mulighederne i det lokale samfund – og andre lokale områder/steder
  • at eleverne med udgangspunkt i naturen får en større forståelse for naturen/miljøet
  • at eleverne i forbindelse med den daglige undervisning får nogle fælles oplevelser uden for skolen.

Hjemmet orienteres i god tid ved ændringer i skema og undervisningstid

Lejrskole.

Lejrskoler arrangeres som en obligatorisk del af undervisningen over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen.

Formål:

  • at eleverne i forbindelse med emner/fagområder får mulighed for at gøre nogle erfaringer og få indsigt i og forståelse for et lokalt område
  • at eleverne får nogle fælles oplevelser uden for skolen og oplever værdien af et aktivt socialt samvær.

Lejrskoler fordeles således i skoleforløbet:

3.kl. - 1 overnatning/ 2 skoledage

5.kl. - 2 overnatninger/ 3 skoledage

7.kl. - 4 overnatninger/ 5 skoledage

Alle udgifter afholdes af skolen. Der kan dog hos forældrene opkræves kostpenge i henhold til gældende takst fra Statens Husholdningsråd. (2010: 70 kr. pr. dag).

Der kan via klassekassen eller ved indsamling tilvejebringes midler, der kan anvendes til arrangementer, der ikke direkte vedrører lejrskolens undervisningsmæssige formål.

Skolebestyrelsen beslutter ved budgetlægningen hvilke midler, der skal stilles til rådighed for lejrskoler på de enkelte årgange.

I forbindelse med lejrskoler udarbejdes et program med kort beskrivelse af formål, sted, tidspunkt samt budgetoverslag – til godkendelse af skolens ledelse.

Skolerejse – 3-dages tur til København i 9.kl.

Formål:

  • at eleverne i løbet af 9. klasse gennem praksis møder institutioner (Eks. Folketing, museer……), historiske bygninger og de øvrige muligheder København giver i forhold til de temaer, der knytter an til den almindelige undervisning i 9.kl.
  • at eleverne - som supplement til den daglige undervisning - oplever værdien af et aktivt og lærerigt samvær af oplevelsesmæssig karakter.

Udgifter til læreres deltagelse i skolerejser afholdes af skolen. Øvrige udgifter – bortset fra fri-rejse med DSB - afholdes af eleverne og disses forældre.

Midler til skolerejser kan tilvejebringes ved indsamling, hvor man deltager frivilligt. Ingen i en aktuel klasse kan nægtes deltagelse i skolerejsen.

Beslutningen om at arrangere en skolerejse i 9. klasse foretages ved skriftlig afstemning blandt klassens forældre.

Senest på første forældremøde i 7. klasse besluttes evt. skolerejse i 9.klasse. Der gives ikke fri til ture/rejser – arrangeret af trivselsrådet – i skoletiden.

Skolen arbejder aktivt for, at alle elever deltager. Skolen tilbyder at oprette og administrere konti til konkrete skolerejser i 9. årgang. Der skal ved kontoens oprettelse laves en skriftlig aftale om, hvad der skal ske med de indsamlede midler, såfremt en elev flytter eller hvis rejsen ikke bliver til noget.

Den del af princippet, der vedrører skolerejse til København i 9. kl. træder i kraft fra 1. august 2012.

For skolens nuværende 7. klasser og 8. klasser laves en overgangsordning, da disse ikke har mulighed for at overholde kravet om drøftelse på første forældremøde i 7.kl.


Elever der under lejrskoleophold indtager alkohol, tager euforiserende stoffer, begår kriminalitet eller på anden måde groft tilsidesætter gældende regler hjemsendes på forældrenes regning. Skolens ledelse inddrages og koordinerer hjemsendelsen. Forældrene kontaktes hurtigst muligt for at få aftalt, hvordan hjemsendelsen skal effektueres.

Vedtaget i skolebestyrelsen november 2011


SKOLEPORTEN © Skolesoft 2001-14 Til forsiden Information Support