Princip for skolehjemsamarbejde

Forældremøder:
Der afholdes 2 forældremøder i alle klasser hvert år.
Ved det ene møde deltager lærer-/pædagogteamet samt eventuelt nye lærere. Det aftales i klasseteamet, hvem der udover klasselæreren deltager ved det andet møde. Elever kan deltage helt eller delvist i dette andet møde.

Faste punkter på forældremøder er: Klassens trivsel

Klassetrivselsråd:
Ved det andet forældremøde vælges et klassetrivselsråd for det kommende skoleår.

Klassetrivselsråd og klasselærer samarbejder om tilrettelæggelsen af forældremøder.
(Se: ”Om klassetrivselsrådet” på Skoleporten & læs mappen om samme emne)

Skole-/hjemsamtaler:
Der afholdes 2 skole-hjemsamtaler pr. år., hvor der gennem dialog sættes fokus på den enkelte elevs trivsel og læring. Elevplanen og elevens evt. portfolio danner baggrund for skole-hjemsamtalen. Eleven deltager naturligt i samtalen. Efter behov kan samtalen indeholde en del hvori kun lærer/pædagog og forældre deltager.

Udmøntning:
I indskolingen deltager kerneteamet, normalt dansk- og matematiklæreren + klassens pædagog ved begge samtaler.
I 0. – 2 kl. kan teamet vælge at lærerne sidder sammen eller fordeler sig afhængigt af samtalens primære formål. Dog skal der tillægges ekstra tid (15 min. ++) hvis lærerne sidder sammen, således at en bredere dialog om elevens trivsel og faglige udbytte er mulig. Pædagogen deltager sammen med en lærer.
På mellemtrinet deltager kerneteamet for klassen - normalt dansk- og matematiklæreren ved begge samtaler. Ved den ene af samtalerne deltager desuden relevante faglærere.
Hvis det vurderes hensigtsmæssigt at to lærere sidder sammen ved samtalerne planlægges disse med minimum 20 min. pr. elev.
I udskolingen deltager dansk + matematiklærer ved begge samtaler og øvrige faglærere fordeler sig efter en fastlagt plan gældende for hele udskolingsforløbet.
Hvis det vurderes hensigtsmæssigt at to lærere sidder sammen ved samtalerne planlægges disse med minimum 20 min. pr. elev. Dog kan faglærere(Eks. Eng./tysk, fysik/biologi,..) i udskolingen sidde sammen inden for de normale 15 min. pr. samtale.

Ud over de faste skole-hjem samtaler kan der efter konkret skøn afholdes ekstra møder for med forældre, sundhedsplejerske, PPR, familieafd. mv.

Alternative organisationsmåder (differentieret tid, gruppevise samtaler el. lign) aftalt mellem lærerteam og forældregruppe med henblik for at fremme dialogen mellem skole og hjem hilses velkommen.

Som udgangspunkt vil skole-/hjemsamtalerne blive fordelt over flere uger for den enkelte klasse i tidsrummet 15.00 – 17.00(18.00). Klasseteamet kan beslutte at afvikle samtalerne på færre dage og forlænge samtale tiden til efter 18.00.

Besøg på skolen:
På Stjernevejskolen er forældre altid velkomne på skolen.
Retningslinjer for forældrebesøg i klassen aftales på det 1. forældremøde.
Det forventes fra skolens side, at forældre møder positiv op og om nødvendigt giver en hjælpende hånd med.
Man deltager normalt fra en lektions start, og man giver besked om, hvor mange lektioner man er der.

Skolebestyrelsen og klasserne /klasseforældrerådene:
Et skolebestyrelsesmedlem tilknyttes den enkelte klasse, og kan efter ønske deltage ved et forældremøde.

Klassetrivselsrådet inviteres 1-2 gange pr. år til møde med skolebestyrelsen.

Information:
Der udsendes nyhedsbreve til forældre cirka én gang i kvartalet med oplysninger om personalenyt, nye tiltag i afdelingerne, nyt vedr. IT og meget andet.
 
Kommunikation:
De almindelige dagligdags meddelelser mellem skole og hjem f.eks. om fritagelse fra idræt eller meddelelse om kortere forsømmelser m.m. bør altid skrives i elevens kontaktbog.
E-mail kan anvendes til at sende små beskeder, tilmelde til arrangementer…...
E-mail er ikke velegnet til håndtering af komplicerede problemstillinger, men der kan via e-mail anmodes om et møde vedr. den konkrete sag.

Generelt:
Forældre og lærere/pædagoger indgår i et nært samarbejde omkring den enkelte elevs trivsel i social og faglig henseende.
Det er væsentligt, at eleven mærker et positivt samarbejde mellem dets nære voksne i skole/sfo og dets forældre.

Ved enhver bekymring eller undren er samarbejdet helt afgørende. Skolen tager telefonisk kontakt til hjemmet ved en bekymring eller en undren omkring barnet. Skolen vil informere hjemmet, hvis der er sket en hændelse, hvor vi vurderer, det er væsentlig at informere forældre. F.eks. hvis barnet har slået sig, har været særlig ked af det, har gjort en kammerat fortræd el. lign.

Skolen forventer at blive kontaktet ved en bekymring eller undren. Der kan via e-mail anmodes om et møde eller en opringning vedr. en konkret sag. Ligeledes forventer vi, at klasselæreren eller skolens ledelse informeres, hvis der skal ske/er sket en stor forandring for barnet såsom, skilsmisse, dødsfald blandt nære, alvorlig sygdom og lign.


Skolelederen kan inddrages, hvis det skønnes formålstjenligt.

Kontakt pr. telefon til skolens ansatte skal ske i skoletiden.

(Se: ”Gensidige forventning mellem elever, forældre og lærer/pædagoger” under princip?)