Stjernevejskolens målsætning og værdier

På Stjernevejskolen er det værdifuldt, at

- tage udgangspunkt i det enkelte barn, og at barnet samtidig indgår i et forpligtende fællesskab

Det betyder:

 • at alle elever på Stjernevejskolen trives socialt i et pædagogisk og fagligt udfordrende og trygt miljø
 • at alle elever oplever gensidig respekt og tillid - både mellem børn indbyrdes og mellem børn og voksne
 • at tidssvarende læringsformer med udgangspunkt i bl.a. teorierne om de mange intelligenser og læringsstile er en aktiv del af børnenes hverdag
 • at eleven opøves i at tage medansvar for egen læring fagligt og socialt

- både tradition og fornyelse vægtes

Det betyder:

 • at der er fælles værdier og holdninger omkring sprog og adfærd, og at dette prioriteres højt
 • at klasse-, forældre- og skole-arrangementer gennem genkendelsens glæde giver positive fælles oplevelser og viderefører skolens kulturelle rødder
 • at det er vigtigt med en bred vifte af undervisningsmetoder, og at der i hverdagen gives tid, ro og rum til fordybelse
 • at den pædagogiske udvikling udspringer af den pædagogiske praksis gennem evaluering og refleksion


- åbenhed og dialog fremmes

Det betyder:

 • at hverdagen på skolen - i kraft af gensidig tillid og respekt - opleves tryg for både personale, elever og forældre
 • at der arbejdes på at personale, forældre og elever behandler hinanden respektfuldt i en ligeværdig og hensynsfuld omgangstone
 • at personale, elever og forældre gensidigt er forpligtet til at orientere sig og give relevante informationer
 • at skole og hjem i fællesskab bidrager til fastsættelse af barnets fremtidsmål (kort- og langsigtede)


- børnene møder læringsmiljøer, der fremmer læring og sikrer faglighed

Det betyder:

 • at der skabes en tryg atmosfære for alle, med udgangspunkt i fælles fodslaw og ansvarlighed
 • at faglighed på Stjernevejskolen betyder fag, herunder også evnen til at argumentere, analysere, drage sammenhænge, konkludere, ræsonnere og fremlægge
 • at der tages hensyn til børnenes individuelle læringsstil og skabes plads til ro og fordybelse i såvel klasse som fællesområder og i sfoen
 • at vi skaber inspirerende, spændende og fleksible lokaler, som fremmer nysgerrighed, og at stedet afspejler børnenes aktuelle arbejde